İSG, Çevre ve Sürdürebilirlik Politikası 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

- Önce insan yaklaşamıyla faaliyetlerimiz süresince, olabilecek bütün kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için sıfır tolerans ve sıfır kaza hedefine yönelik bir İSG kültürü oluşturup, bu kültürü tüm iş çevremizle paylaşmayı,

- İSG Yönetim Sistemi oluşturarak tüm faailyetlerimizde sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi sağlamak için İSG hedefleri koymayı , bu hedeflere ulaşmayı ve etkinliği sağlamayı,

- Ülkemizde yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata, iş veren şartnamelerine ve diğer uluslararası standartlara ve tüm uygunluk yükümlülüklerine eksiksiz uymayı,

- İSG tüm yöneticilerin ve çalışanların ortak sorumluluğu ve yürütülen işlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda , Davranış Odaklı İSG Kültür'ünü ve Gözlem Sistemi' ni  oluşturarak çalışanlar arasında katılım, teşvik ve motivasyonu sağlamayı,

- İSG ile ilgili gerekli olan eğitimleri tüm çalışanlara vermeyi,

- Kazaya sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemeyi ve oluşabilecek tehlikeli ortamları ortadan kaldıracak önlemleri almayı,

- Tüm faaliyetlerde risk değerlendirmesi yapmayı , tespit edilen riskleri minimize etmek için uygun    kontrol mekanizmaları geliştirmeyi ve uygulamayı,

-  Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,

- Tüm ilgili taraflar için İSG değerlendirme sistemini oluşturarak yasal gerekliliklere ve İGA  İSG yönetim Sistemi ilkelerine uymalarını sağlamayı,

-  Periyodik denetim ve kontrollerle, İSG yönetim sisteminin ve uygulamalarının etkinliğini ölçmeyi , sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.  


Çevre ve Sürdürebilirlik Politikası

İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort.Tic. İşletmesi olarak, Çevre ve Sürdürebilirlik Politikamız ; havalimanı inşaatı sırasında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerde en üst seviyede uzmanlıkları, bilimi , teknolojiyi kullanarak insana ve doğaya verebileceğimiz olumsuz etkileri kontrol altına almak ve en aza indirmektir.

Bu Politika doğrultusunda,

-  Uymakla yükümlü olduğumuz yasal veya diğer şartlar dahil tüm uygunluk yükümlüklerini yerine getirmeyi,

-  Ulusal ve uluslararası çevresel , sosyal konular ile ilgili tüm standartlara yenilikçi bir yaklaşım ile uyum göstermeyi,

-  Tüm faaliyetlerimiz sırasında çevresel etkilerimizi belirleyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,

-  Enerji ve doğal kaynak kullanımında azaltıcı hedefler belirlemeyi ve uygulamayı,

-  Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı ,ilklim değişikliklerinin azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanması ,biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması , çevre konularında sorumlulukların bilincinde olmayı , sürdürebilirlik mekanizmalarını azami şekilde takip etmeyi,

-  Çalışmaların sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutarak ; azaltıcı önlemler alarak geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaya özen göstermeyi, hava su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,

-  Projenin komşu olduğu yerel halkın sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri etkin bir şekilde azaltmayı,

-  Çevre ve Sürdürebilirlik Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımızın hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, ve alt yüklenici firmalarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlamayı taahhüt ediyoruz.