İstanbul'dan ilham
alan eşsiz tasarım:

İstanbul Yeni Havalimanı

Çevre Yönetimi

İGA olarak çevre yönetimi çalışmalarımız, çevre politikamız çerçevesinde yürütülür. 

Bu çerçevede, attığımız adımlar şunlardır: 

• 2014 yılı boyunca tüm çevresel bileşenler ile ilgili ayrıntılı saha çalışmalarının yapılması, 
• İnşaat ve işletme süreçlerinde karşılaşılabilecek çevresel ve toplumsal etkilerin değerlendirilmesi, 
• Bu etkileri asgariye indirmek için önlemlerin tanımlanması… 

Bu değerlendirmenin ve yönetim planlarının esaslarını, IFC (Uluslararası Finans Kuruluşları) Standartları ve Türk Çevre Mevzuatı, ISO 14001, ICAO, GIIP (İyi Uluslararası Endüstriyel Uygulamalar) gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar, yeşil bina - yeşil havalimanı gibi sürdürülebilirlik mekanizmaları oluşturur. Çevresel süreçlerimizi şekillendiren bu esaslar, tüm faaliyetlerimizde özdeş bir yaklaşımla yönetilir.
Çevre Politikamız
İGA Havalimanları inşaatı Adi. Ort. Tic. işletmesi olarak çevre politikamız; havalimanı inşaatı sırasında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerde en üst seviyede uzmanlıkları, bilimi, teknolojiyi kullanarak insana ve doğaya verebileceğimiz olumsuz etkileri kontrol altına almak ve en aza indirmektir.

Bu politika doğrultusunda ; 

- Uymakla olduğumuz tüm yasal şartları yerine getirmeyi,

-Ulusal ve Uluslar arası çevresel etkileri belirleyerek azaltıcı faaliyetleri etkin şekilde planlayarak yönetmeyi,

-Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ,

-Enerji ve doğal kaynaklar kullanımında azaltıcı hedefler belirlemeyi ve uygulamayı,

-Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, iklim değişikliklerinin azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanması, biyoçeşitlilik  ve ekosistemlerin korunması, çevre konusunda sorumlulukların bilincinde olmayı, sürdürebilirlik mekanizmalarını azami şekilde takip etmeyi,

-Çalışmaların sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; azaltıcı önlemler alarak geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaya özen göstermeyi , hava , su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almayı ve bunları sürekli geliştirmeyi,

-Projenin komşu olduğu yerel halkın sosyo-ekonomik durumun güçlendirilmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri etkin bir şekilde azaltmayı,

-Çevre politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi tedarikçi ve alt yüklenici firmalarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlamayı,

taahhüt ediyoruz.

Toprak

Proje sahası 1980’lerden bugüne madencilik faaliyetleri ile ciddi boyutta tahrip edilmişti. Proje faaliyetlerimiz başlamadan önce, proje sahasının %65’lik önemli bir bölümü doğal özelliklerini yitirmiş ve bölgede üç adet lisanslı hafriyat atığı döküm sahası faaliyet göstermekteydi. Arazinin % 35’lik kısmında bulunan ormandaki, canlılar için en değerli besin kaynağı olan üst toprak ise, inşaat süreci başlamadan önce, uygun standartlarda sıyrılarak depolanmaya devam ediyor. Bu toprağı İstanbul Yeni Havalimanı'nın peyzajında kullanacağız. 

Özetle hem bu değişiklikler hem de sahadaki toprak hareketinin proje sahası ile sınırlı olması sayesinde karbon emisyonunu en düşük düzeyde tutacak ve toprak hareketini kontrollü bir şekilde yöneteceğiz.
Hava
İnşaat sırasında araç ve kamyon hareketinden kaynaklanan toz oluşumunu, kullanılan yolların düzenli olarak sulanması, yerleşim yerlerinin yakınından geçişlerde araçların hızının sınırlandırılması ve toz kaynağı olabilecek ekipmanlarda örtü kullanımı ve benzeri tedbirler ile kontrol altına alıyoruz. 

İşletme sırasında oluşacak etkilerin tespiti için de ICAO tarafından kabul gören hava kalitesi modellemesini, ADMS-Airport ile gerçekleştirdik. 

Hem inşaat hem de işletme sırasında etkilerin asgari seviyelerde tutulması için düzenli hava kalitesi izlemeleri yapacak ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

Su

Geçmişte madencilik faaliyetleri ile tahrip edilmiş proje sahasında bulunan ve su birikintileri olarak tanımlanan alanlar madencilerin sahada yaptığı kazı çalışmaları ile oluşmuştur. Bu su birikintileri madencilik faaliyetleri tamamlandıktan sonra terk edilen sahaların su ile dolmuş halidir. 

Uluslararası danışmanlarımızın proje sahasında yürüttüğü ayrıntılı hidrojeolojik çalışmalara göre, kaynağı proje sahasında olan ya da sürekli akan bir dere bulunmuyor. Ayrıca proje sahasında toprak yapısı ve niteliği nedeniyle, yüzeydeki su birikintilerinin yeraltı suyuyla da herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. 

Proje sahasındaki su boşaltma programına göre sahanın güneyinde bulunan su, uygun sediment kontrol önlemleri alınarak Alibeyköy Baraj Havzası’na yönlendirilecek. Projenin inşaat aşamasında suların önemli bir kısmı beton ihtiyacı, kamp faaliyetlerinde kullanım suyu olarak ve yolların sulanmasında kullanılacak. 

Proje sahasının kuzey kısmında bulunan sular ise Karadeniz’e doğru yönlendirilecek. Terkos Havzası’na herhangi bir su deşarjı söz konusu olmayacak. 

Şu anda ise Terkos ve Alibeyköy Havzalarında yüzeysel su kalitesinin izlenmesi için akredite laboratuvarlar ile Su İzleme Programı çerçevesinde düzenli analizler yapılıyor. Bu izlemelerden elde edilen sonuçlara göre, gerekli önlemler Kirlilik Kontrol Planları’nda tanımlanarak yönetiliyor.

Ses

İnşaat sırasında ortaya çıkan gürültü etkilerini, kullanılan makinelerin seçimi, makinelerin çalışmazken kapatılması veya durdurulması, araç hareketlerinin mümkün olduğunca yerleşim yerlerinin uzağından geçirilmesi ile kontrol altında tutuyoruz. 

İşletme sırasında oluşacak etkilerin tespiti için FAA (Amerikan Federal Havacılık Otoritesi) Entegre Gürültü Modeli, INM 7.0d ile gürültü modellemesi çalışması yaptık. Master Plan değişiklikleri yapılırken çevresel gürültü etkileri de dikkate alınarak asgariye indirilmesini sağladık. Model çıktısı olarak oluşan gürültü kontürlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Planlama birimleri ile paylaştık. 

Bu şekilde gürültü haritaları, havalimanı sahası etrafında yapılandırılan yeni imar planlarının düzenlenmesine temel teşkil edecek.


Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)

IGA_Teknik Olmayan Özet

Bölüm 1 Giriş


Bölüm 2 Politika_Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve

Bölüm 3 Planlanan Proje ve Proje Tanımı

Bölüm 4 Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Bölüm 5 Paydaş Katılım Planı

Bölüm 6 Etki Değerlendirme Metodolojisi

Bölüm 7.1 Meteoroloji Koşullar ve Iklim Değisikliği

Bölüm 7.2 Hava Kalitesi

Bölüm 7.3 Gürültü

Bölüm 7.4 Jeoloji ve Toprak

Bölüm 7.5 Su Kaynakları

Bölüm 7.6 Orman

Bölüm 7.7 Atık Yönetimi 

Bölüm 7.8 Ekoloji

Bölüm 7.9 Doğal Afetler


Bölüm 7.10 Kaynak Verimliliği

Bölüm 7.11 Trafik ve Ulaşım


Bölüm 7.12 Peyzaj ve Görsel Özellikler

Bölüm 7.13 Sosyal ve Kültürel Değerlendirme


Bölüm 7.14 Kümülatif Etkiler

Bölüm 8 Çevre Yonetim ve Izleme Planı


*ÇSED dokümanları İngilizce olarak hazırlanmış olup, Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Herhangi bir uyumsuzluk halinde İngilizce versiyonu geçerlidir.

Görüş ve önerilerinizi es@igairport.com adresine iletebilirsiniz.